การดำเนินการงบลงทุนฯ ปี 2562

งบประมาณในสังกัด สป.สธ.

งบประมาณในสังกัด สป.สธ.

วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.

วงเงินหน่วยบริการสังกัดสป.สธ.

วงเงินระดับจังหวัด

วงเงินระดับจังหวัด

วงเงินระดับเขต

วงเงินระดับเขต

วงเงินรัฐนอกสังกัด/เอกชน

วงเงินรัฐนอกสังกัด/เอกชน