แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
********************************************************

*** จำนวนผู้ตอบแบบสอบทั้งหมดตั้งแต่ 1 กันยายน 2552 = 7694 คน
*** จำนวนผู้ตอบแบบสอบในเดือนนี้ (มกราคม 2562) = 0 คน

หน่วยบริการ :

1. ความถี่ของการเข้าใช้งานระบบของ สปสช.
       นาน ๆ ครั้ง
       เดือนละครั้ง
       สัปดาห์ละครั้ง
       วันละครั้ง
       วันละหลาย ๆ ครั้ง
2. ช่วงเวลาที่ท่านเข้าใช้งานระบบของ สปสช. บ่อยที่สุด
       ช่วงหลังเที่ยงคืน 00:00 - 4:00
       ช่วงเช้าก่อนเข้างาน 4:00 - 8:00
       ช่วงเช้าเวลาทำงาน 8:00 - 12:00
       ช่วงบ่ายเวลาทำงาน 12:00 - 16:00
       ช่วงเย็นก่อนสองทุ่ม 16:00 - 20:00
       ช่วงกลางคืน 20:00 - 24:00
3. หาก สปสช. จำเป็นต้องหยุดใช้งานระบบ ท่านมีความเห็นว่าควรจะหยุด ในช่วงเวลาใด มากที่สุด
       ช่วงหลังเที่ยงคืน 00:00 - 4:00
       ช่วงเช้าก่อนเข้างาน 4:00 - 8:00
       ช่วงเช้าเวลาทำงาน 8:00 - 12:00
       ช่วงบ่ายเวลาทำงาน 12:00 - 16:00
       ช่วงเย็นก่อนสองทุ่ม 16:00 - 20:00
       ช่วงกลางคืน 20:00 - 24:00
4. ระดับความพอใจโดยรวมต่อระบบของ สปสช.
       พอใจมาก
       ค่อนข้างพอใจ
       เฉย ๆ
       ค่อนข้างไม่พอใจ
       ไม่พอใจเลย
5. ระบบของ สปสช. ที่ท่านเห็นว่า ควรปรับปรุงมากที่สุด
6. ระบบของ สปสช. ที่ท่านเห็นว่า ดีที่สุด
7. เมื่อพบปัญหาระบบงานของ สปสช. ท่านติดต่อประสานงาน ผ่าน เจ้าหน้าที่ สปสช., เบอร์โทรศัพท์ หรือ email address ใดได้สะดวกที่สุด
       1. เจ้าหน้าที่ สปสช. ส่วนกลาง
       2. เจ้าหน้าที่ สปสช. เขต
       3. เจ้าหน้าที่ สสจ.
       4. เจ้าหน้าที่ รพ. ในเครือข่าย / ในพื้นที่ใกล้เคียง
       5. เจ้าหน้าที่ ของ รพ.
       6. เบอร์โทรศัพท์ (กรณีเป็นเบอร์กลาง ไม่ได้ระบุเจ้าของเบอร์)
       7. E-mail address (กรณีเป็น email address กลาง หรือ ไม่ทราบว่าเจ้าของ email เป็นใคร)
(โปรดระบุ ชื่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร หรือ email)
8. ข้อเสนอแนะ
9. ระดับความพอใจโดยรวม ต่อเวปไซด์ ของ สปสช.
       พอใจมาก
       ค่อนข้างพอใจ
       เฉย ๆ
       ค่อนข้างไม่พอใจ
       ไม่พอใจเลย
10. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเวบไซต์สปสช.ค่ะ